Aktualnie znajdujesz się w: Regulamin

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.karatjubiler.pl.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Wszystkie produkty oferowane w www.karatjubiler.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja brylantów oraz innych kamieni dawała wyobrażenie ich masy. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.
II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Sprzedawca – Adam Garus prowadzący, działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWA "KARAT" Adam Garus, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej 11 NIP 937 000 35 21 Regon 0700486940;
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: ww.karatjubiler.pl.;
 3. Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;
 4. Konsument– Konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2);
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów;
 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 2. Dane podawane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 3. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  a) Informacje dotyczące produktów znajdujących się w www.karatjubiler.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.
  b) Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego produktu.
  c) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  a) Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
  b) Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
  c) Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących w szczególności do określenia:
  - adresu dostawy,
  - sposobu dostawy,
  - sposobu dokonania płatności za towar,
  - rodzaju rachunku - paragon/faktura VAT.
  d) Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
  e) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
  f) Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
  g) Sprzedawca może nie przyjąć do realizacji zamówień, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o powyższych przyczynach.
  h) Po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem litery g), Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia realizacji.
  i) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar jest niedostępny, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  j) Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
V. ZAPŁATA CENY
 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca honoruje następujące formy płatności:
  - opłata przy odbiorze – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze w salonie (siedzibie) Sprzedawcy
  - przekaz/przelew - na rachunek sklepu: PKO BP SA 51102013900000630200197657, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
VI. DOSTAWA
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.
 2. Zamówiony towar będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta.
 3. Termin dostawy zostanie każdorazowo wskazany przy danym produkcie.
 4. Koszt dostawy podawany jest w formularzu internetowym służącym do składania zamówień.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.
 6. Przy odbiorze przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy zewnętrzne opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji, Klient powinien, w miarę możliwości niezwłocznie, skontaktować się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza uprawnień konsumenta.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta”(Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 38 ust. 3 powyższej ustawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wejścia w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.                                                                                         Oświadczenie odstąpienia od umowy należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w sklepie http://www.karatjubiler.pl/kontakt-9.html lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy.                                                                                                Oświadczenie powinno zawierać :                                                                                                                                                                               Dane kontaktowe: Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail Nabywcy                                                                                                                                     W treści wiadomości : Odstępuję od umowy Nr.......... z dnia..........        
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpienieniu od umowy. Koszty zwrotu produktu ponosi kosnument.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas). niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poiformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy z użyciem takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwszej transakcji.
 4. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie będący konsumentem nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi.
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Klient, w terminie 2 lat od daty zakupu, może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu lub faktury, a na osobnej kartce opis wady.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 5. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduje karta Gwarancyjna udzielana przez Producenta.
IX. PRZERWY TECHNICZNE
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Użytkowników będących będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Użytkownikiem Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Strony Sklepu mogą zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości Użytkownika. W razie przekierowania na strony zewnętrzne, zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności, które mogą być inne.
 2. Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody możemy wykorzystać dostarczone przez Państwa dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, nazwę stanowiska, numer telefonu lub faxu oraz osobisty adres poczty elektronicznej i adres pocztowy), aby informować Państwa na bieżąco - pocztą , telefonicznie lub pocztą elektroniczną - o istotnych nowych towarach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Rejestrując się w naszym serwisie lub zawierając umowę ze Sklepem w inny sposób oraz podając nam swoje dane osobowe w tym adres email mogą Państwo ponadto wyrazić zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. lub przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. W klasyfikacji Sklepu istnieje kilka rodzajów danych osobowych wymaganych od Państwa w celu ich gromadzenia, przetworzenia i przechowywania. Niektóre dane mogą być przechowywane jako pliki cookie zapisywane w Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową. Państwa dane osobowe podlegają ochronie ze strony Sklepu, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
 4. Informujemy, iż nie przekazujemy osobom trzecim gromadzonych danych osobowych. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do celów księgowych, przetwarzania zamówień i realizacji subskrypcji na rzecz Użytkowników. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Sklep informacji o Sklepie, produktach i świadczonych usługach, w tym także do przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań rynkowych, pod warunkiem otrzymania od Państwa odpowiedniej zgody na przekazywanie informacji handlowych lub przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników po upływie 14 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie Sklepu: ww.karatjubiler.pl/regulamin.
XII. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.karatjubiler.pl z siedzibą w Bielsku-Białej.
 4. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
XIII. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES.
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 10.05.2013.

Wszystkie prawa zastrzeżone Karat. Projekt i wykonanie InterSID.